گروه خدمات دیجیتال یارا

خانه |  خدمات |  سفارش |  نمونه  | پرداخت آنلاین | درباره ما



پلن های طراحی و ساخت اپلیکیشن موبایل


 پلن پایه 

محدود

 4,700,000 

 تومان / سالیانه 


 خـریـد  پـلـن 

تمدید پلن

 پلن استاندارد 

کاربردی

 5,600,000 

 تومان / سالیانه 


 خـریـد  پـلـن 

تمدید پلن

 پلن تیمی 

حرفه ای

 6,800,000 

 تومان / سالیانه 


خـریـد پـلـن

تمدید پلن


Signup For Your Selected Choice